Vårdnad, boende och umgänge när det förekommer våld

I samband med en separation kan frågor kring vårdnad, boende och umgänge aktualiseras. Då en förälder utövar våld mot den andre föräldern, eller mot de gemensamma barnen, kan dessa frågor komma att hamna på myndigheters och rättsväsendets bord.

Begreppen vårdnad, boende och umgänge har olika innebörd. Vårdnad berör det juridiska ansvaret för barnet/barnen. För att ta beslut om exempelvis förskola eller skola behöver föräldern ha vårdnad om barnet. Om två föräldrar har gemensam vårdnad kan den ena föräldern inte själv ta beslut om exempelvis vilken skola barnet ska gå på. Gemensam vårdnad förutsätter således att föräldrarna kan samarbeta. Huruvida föräldrarna har enskild eller gemensam vårdnad har inget att göra med var barnet bor eller i vilken omfattning barnet träffar sina föräldrar.

Boendet och umgänget kan följaktligen organiseras på olika sätt, oberoende av den juridiska vårdnaden. Barnet/barnen kan exempelvis bo hos sina föräldrar växelvis varannan vecka medan en av föräldrarna har hela vårdnaden. Likväl kan båda föräldrarna ha vårdnad om barnet samtidigt som barnet har sitt stadigvarande boende hos någon av föräldrarna och träffar den andre föräldern varannan helg. En förälder kan även ha ensam vårdnad och boende medan barnet har umgänge med den andra föräldern. Barnet behöver vara folkbokfört på en adress och vanligtvis är barnet skriven där barnet har sitt stadigvarande boende. Barnets folkbokföringsadress och/eller stadigvarande boende kan få betydelse vad gäller barnets försörjning och beslut rörande förälderns möjlighet till olika former av bidrag och underhåll.

Om föräldrarna är eller har varit gifta vid barnets födsel är båda föräldrarna vårdnadshavare. Är ni sambos vid barnets födsel blir fadern vårdnadshavare när en faderskapsbekräftelse har undertecknats. Juridiken kring vårdnad utgår från att barn har två föräldrar av olika kön och att föräldrarna är biologiska föräldrar till barnet. Om ett barn har två föräldrar av samma kön eller flera föräldrar ser juridiken annorlunda ut. Exempelvis kan den förälder som inte burit barnet, eller är biologisk förälder till barnet, behöva adoptera barnet även om föräldrarna är gifta vid barnets födelse.

Hjälp att komma överens?
I de flesta fall kommer föräldrar överens kring vårdnad, boende och umgänge vid en separation och det vanligaste är att föräldrarna har gemensam vårdnad om sina barn. Om föräldrar inte kan komma överens har de rätt till hjälp och stöd i frågan om vårdnad, boende och umgänge och Familjerätten kan hjälpa till med samarbetssamtal i syfte att föräldrarna ska komma fram till en samförståndslösning. Föräldrarna kan med familjerättens hjälp skriva ett avtal om exempelvis hur umgänget ska ske, ett sådant avtal är juridiskt bindande på samma sätt som en dom. Avtalet ska skrivas på av båda föräldrarna och godkännas av familjerätten, vars uppgift är att pröva om avtalet är till barnets bästa. För att samarbetssamtal ska fungera behöver båda föräldrarna ha barnets bästa i fokus och inte utöva makt och våld gentemot den andre föräldern. Om våld och hot förekommit eller förekommer kan samarbetssamtal vara direkt olämpligt.

Om föräldrarna inte kan komma överens
Talan om både vårdnad, boende och umgänge kan föras i domstol. Det innebär att en förälder kan skicka in en stämningsansökan med yrkanden om hur denne vill att domstolen ska besluta rörande vårdnad, boende och umgänge. Det som sker när en förälder väcker talan om vårdnad, boende, umgänge är att domstolen begär en utredning från Familjerätten. Som en del av utredningen hålls samtal med båda föräldrarna samt barnet/barnen om det är lämpligt med hänsyn till barnets ålder och mognad. Familjerätten ger sedan ett förslag till beslut kring vårdnad, boende, umgänge som ska vara i linje med barnets bästa. Denna utredning tillsammans med den bevisning som läggs fram och de samtal som hålls i domstolen är sedan grunden till domstolens dom.

Alla beslut rörande vårdnad, boende och umgänge ska grunda sig i barnets bästa. För att komma fram till barnets bästa i juridisk mening görs en helhetsbedömning där det ska fästas avseende särskilt för risken för att barnet kan komma att fara illa och barnets behov av en nära och god relation med båda föräldrarna.

Om det i familjerättens utredning kommer fram uppgifter som talar för att barn utsatts för våld eller omsorgssvikt, eller har upplevt våld av eller mot en förälder ska handläggaren informera den enhet inom socialtjänsten som handlägger barnavårdsärenden. Detta så att en utredning om barnets behov av stöd och hjälp kan inledas.

I Socialstyrelsens ”Våld – handbok om socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära relationer” kan en läsa mer om hur familjerätt och övrig Socialtjänsten ska hantera ärenden där våld eller andra övergrepp förekommit eller förekommer.

Fortsatt våld efter en separation
Det är vanligt att våldet mot mamman fortsätter eller trappas upp efter en separation. Genom gemensamma barn kan en förälder fortsätta att utöva våld samt förstöra för den andre föräldern, och därigenom även för sitt/sina barn. Post separation Power and Control Wheel/Hjulet över Makt och Kontroll efter Separation illustrerar hur våldet kan ta sig uttryck efter en separation. Se hjulet längst ner på sidan.

Forskning visar även att många barn som upplevt våld av eller mot närstående, själva utsatts för omsorgssvikt, direkt våld eller andra övergrepp. Om barnet/barnen utsatts för våld eller omsorgssvikt är risken stor att barnet kommer fortsätta att utsättas av den föräldern, efter att föräldrarna separerat. Våldsutsatta mammor kan välja att vara kvar i en relation där hon utsätts för våld, av rädsla att behöva lämna barnet/barnen ensamma med den andre föräldern. Många mammor har erfarenhet av att ha tagit hela eller nästan hela ansvaret för barnen innan separationen. Detta kan bero på bristande ansvarstagande hos fadern eller för att mamman behövt skydda barnet från omsorgssvikt och/eller våld. Efter en separation har mamman inte längre möjlighet att skydda sina barn.

Det är viktigt att berätta för familjerätten om en utsatts eller utsätts för våld av den andre föräldern. Likaså att berätta om våld eller omsorgssvikt som barnet/barnen utsatts för eller som man är orolig för att barnet kommer att utsättas för. Barn som upplevt våld eller utsatts för våld har rätt att få stöd och hjälp samt skydd från fortsatt våld. Du kan läsa mer om socialtjänstens skyldigheter kring barn som upplevt våld i Socialstyrelsens ”Våld – handbok om socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära relationer”.

Du kan läsa mer om barn som upplevt våld här.

Hjulet över Makt och kontroll efter Separation
Hjulet över Makt och Kontroll efter Separation är framtaget av Domestic Abuse Intervention Programs och är frekvent använt för att synliggöra exempel på hur våld i nära relationer kan utövas efter en separation. Det har tagits fram genom samtal med ett omfattande antal kvinnor som utsatts för våld i nära relationer.

Hjulet visar exempel på vanligt förekommande sätt på vilka pappan när det finns barn i relationen använder dem för att efter en separation fortsatt utöva makt och kontroll mot mamman. Det ämnar inte täcka allt det våld som pappan använder, utan ger exempel på sätt vilka det är vanligt att våldet utövas.

postseparation-klar