Saknar du uppehållstillstånd?

Alla kvinnor, oavsett uppehållsstatus har rätt till skydd från våld och diskriminering enligt internationella avtal. Beroende på i vilken kommun du bor kan det dock skilja mellan vilken typ av skydd kommunen kan erbjuda om du inte har uppehållstillstånd i landet.

Alla som bor eller är i kommunen omfattas av kommunens ansvar och socialtjänsten har det yttersta ansvaret för att hjälpa behövande. Rätten att söka är ovillkorlig och du kan aldrig nekas att lämna in en ansökan och få den prövad. Du har även rätt att överklaga beslutet och att få hjälp att skriva en överklagan av socialtjänsten.

Papperslös
Att vara papperslös innebär att du antingen sökt asyl och fått avslag eller att du inte har sökt asyl alls men befinner dig i landet ändå. Som papperslös har du rätt till grundläggande rättigheter i Sverige. Du har som papperslös vuxen rätt till vård som inte kan anstå och barn under 18 år har rätt till sjukvård generellt, även till tandvård och BUP. Vilken vård som inte kan anstå blir en bedömning av varje vårdinstans. Medicinkostnaderna och kostnaderna för sjukvårdsbesök som exempelvis besök på vårdcentral är subventionerade. Papperslösa barn har rätt till sin skolgång och ska ha möjlighet till utbildning upp till gymnasieskolan och att de fyllt 18år. Som papperslös har du alltid rätt att söka hjälp från socialtjänsten, som är skyldig att ta emot din ansökan. Det finns inga enhetliga nationella riktlinjer för vad som gäller kring bistånd för papperslösa vilket gör att olika kommuner gör olika bedömningar och tolkningar.

EU-medborgare
Är du EU-medborgare omfattas du av reglerna kring fri rörlighet och vistelse mellan och inom EU-länderna. För att resa in i Sverige som EU-medborgare krävs endast giltigt pass eller identitetskort och med detta har du sedan rätt att uppehålla dig i landet upp till tre månader.

Därefter ställs krav på att du har heltäckande sjukförsäkringsskydd och har arbete, är arbetssökande, student eller på annat sätt har tillräckliga resurser för att försörja dig. Frågor kan därför uppstå om vem som ska stå för utgifter för till exempel sjukvård eller socialförmåner – om det är du själv, kommunen du vistas/bor i Sverige, eller det ursprungliga EU-landet.

För mer information och rådgivning om dina rättigheter som EU-medborgare kan du vända dig till organisationen Crossroads som förmedlar kontakter med myndigheter och kan ge råd på hemspråk.

Uppehållstillstånd beroende av anknytning
En viktig regel för dig som vill få uppehållstillstånd på grund av att du är gift eller sambo med en person som har uppehållstillstånd i Sverige är att ni som par måste kunna visa att ert förhållande är äkta. Om du inte har sammanbott med personen före inresan i Sverige kommer du först att beviljas ett tillfälligt uppehållstillstånd. För att få ett permanent uppehållstillstånd krävs generellt att ni har sammanbott i två år (kallat två-årsregeln).

Om du har tidsbegränsat uppehållstillstånd på grund av anknytning men om relationen tar slut på grund av våld finns det en skyddsregel med tre undantag för huvudregeln om utvisning. Förhållandet ska ha upphört på grund av våldet, du har en annan anknytning till Sverige eller du riskerar social utstöttning i hemlandet eller är svårt sjuk.

Det finns dock en del svårigheter för att undantagen i skyddsregeln ska gälla (framför allt det första) och det bästa är att ta hjälp av ett juridiskt ombud eller någon annan med kunskap inom området.

Här finns mer bra information och hänvisning till organisationer som kan hjälpa till:

Terrafem

FARR:s goda råd till asylsökande

Rosengrenska, vård för papperslösa

Nätverket Ingen Människa Är Illegal