Prostitution och människohandel för sexuella ändamål

Prostitution är en av flera former av våld mot flickor och kvinnor. Prostitution kan innebära att flickan eller kvinnan som säljer sex tvingas att tillfredsställa mannen på olika sätt, såsom att penetreras i slida eller anal, suga på mannens penis eller masturbera år honom. Den som säljer sex kan tvingas utföra dessa handlingar flera gånger varje dag, eller till flera män samtidigt. Flickor och kvinnor i prostitution blir i stor utsträckning utsatta för andra typer av våld, såsom tortyr och misshandel. Skador i underliv och anal samt oönskade graviditeter är ofta en följd av våldet. De psykologiska konsekvenserna för flickorna och kvinnorna är stora. Undersökningar visar att det finns överensstämmelser mellan skadorna som flickor och kvinnor i prostitution får och de skador som offer för tortyr och krigsskadade uppvisar.

Medelåldern för första tillfället som flickor utsätts i prostitution beräknas vara 14 år, både globalt och nationellt. Undersökningar visar också att en stor del av flickorna som utsätts i prostitution tidigare utsätts för annat sexuellt våld samt sedan tidigare lider av psykisk ohälsa. Att utsätta sig i prostitution kan ofta vara ett självskadebeteende för att lindra ångest till följd av tidigare övergrepp och ohälsa. Undersökningar visar också att ungdomar som har sålt eller säljer sex har lägre självkänsla och fler psykiatriska symptom.

När det gäller unga personer som har erfarenhet av att ha fått ersättning för sex har undersökningar visat att det i Sverige är fler unga killar än unga tjejer som har sålt sex, ungefär 2 % respektive 1 %. En undersökning av män som har sex med män visade att 11 % av 15-25 åringarna någon gång det senaste året fått ersättning för sex. Siffrorna säger dock inget om antalet tillfällen som ungdomarna sålt sex. Det finns även en del skillnader i killars och tjejers prostitution. Sexhandeln med flickor och kvinnor är betydligt större och mer organiserad och det är framförallt tjejer och kvinnor som utsätts i trafficking och som säljs av hallickar. Även anledningen till att börja sälja sex kan skilja sig mellan olika individer men också mellan könen. Köparen är oftast en man, oberoende av om den som säljer sex är en kille eller tjej.

Du kan läsa mer, samt beställa utbildningsmaterial på Socialstyrelsens hemsida.

En undersökning från Svenska Folkhälsoinstitutet där män mellan 18 och 60 år har fått svara på frågan om de någon gång köpt sex visar att 16 %, eller var sjätte man, någon gång gjort det. En annan forskningsrapport som Socialstyrelsen beställt av Linköpings Universitet visar att var tionde svensk man någon gång köpt sex, varav 85 % av dem har gjort det utomlands. Att betala för sexuella tjänster är olagligt i Sverige.

Den globala sexhandeln är ett växande problem och upp emot 4 miljoner barn och kvinnor uppskattas vara utsatta för sexslavhandel. International organisation for migration uppskattar att minst 500 000 kvinnor transporteras och säljs till Europa varje år. Sexslavhandeln är ett uttryck för både sexism och rasism då det oftast är flickor och kvinnor ur en etnisk minoritet som utnyttjas i prostitution och handeln går från fattiga till rikare länder världen över. Gemensamt för flickor och kvinnor utsatta i prostitution i världen är att de är utsatta på olika sätt, såsom av fattigdom, marginalisering, övergrepp och våld med ohälsa som följd. Gemensamt för sexköparna är att de till största delen är män.

Du som har erfarenhet av att få ersättning mot sexuella tjänster har rätt att få stöd och hjälp. I Göteborg kan du vända dig till Mikamottagningen. De erbjuder samtal, stöd och praktisk hjälp till alla oavsett ålder, kön och sexuell identitet. Du kan vända dig dit anonymt. Även du som är anhörig, partner eller vän och är orolig för någon kan vända sig till Mikamottagningen.

I Göteborg finns även Rosenlundsstödet, som arbetar med att ge stöd till kvinnor som är utsatta i gatuprostitution.