Organisation

Kvinno- och tjejjouren Ada utgörs av och drivs av ideella medlemmar, samt av tre anställda. Adas styrelse är ideell och har det juridiska och ekonomiska ansvaret för föreningens verksamhet. Styrelsen består av ordförande, kassör, sekreterare, ledamöter och suppleant och nås på mejl styrelsen@kvinnojouren-ada.nu.

Kvinno- och tjejjouren strävar efter en platt organisation med medlemsmöten en gång per månad. Dessa möten kallas för stormöten och alla Adas medlemmar är välkomna. Stormötena fungerar rådgivande till styrelsen. Högst beslutande organ är årsmötet och alla Adas medlemmar innehar rösträtt.

Ada har tre heltidsanställda som ansvarar för och driver den dagliga verksamheten.