Arrangerat eller påtvingat äktenskap

Inom forskningen råder inte konsensus kring begreppen tvångsäktenskap och arrangerade äktenskap. Det är inte helt enkelt att avgöra vart gränsen går mellan medgivande och tvång. Det finns forskning som visar att ungdomars som väljer sin partner tillsammans med sina föräldrar, inte nödvändigtvis upplever sin individuella frihet kränkt. Att ingå äktenskap på grund av kärlek behöver inte vara alla människors önskan, och det behöver heller inte vara så att ett arrangerat äktenskap inte ingås på grund av kärlek. Inom feministisk forskning betraktas tvångsäktenskap och arrangerade äktenskap som en del av en patriarkal maktordning inom vilken flickor och kvinnor samt hbtqi-personer generellt är mest utsatta. Många Europeiska studier visar att konflikter vid ingående av äktenskap ofta är en bakomliggande orsak till hedersrelaterat våld.

Utifrån en enkätundersökning år 2009 uppskattar Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor att 70 000 personer i åldern 16-25 upplever sig begränsade vad gäller äktenskap och/eller val av partner. Det innebär 6,6 % av de unga kvinnorna och 3,8 % av de unga männen. En studie från 2008 vid Stockholms universitet hade fokus på att kartlägga hedersrelaterat våld och förtryck i Stockholms stad bland elever i årskurs 9. Resultaten visade att 13 procent av de tillfrågade flickorna och 9 procent av pojkarna upplevde att de förväntades följa föräldrarnas vilja i valet av äkta make eller maka. Om än tvångsäktenskap och arrangerade äktenskap kan problematiseras på olika sätt så är avsaknaden av frihet att välja partner eller att tvingas ingå ett äktenskap, en del av hedersrelaterat våld och förtryck. Genom giftermål, ibland mycket tidigt och till och med som barn, kontrolleras flickors och kvinnors sexualitet och liv. Att ingå äktenskap innebär ofta även att utsättas för olika former av våld av sin man. Exempelvis kan det för flickan eller kvinnan saknas utrymma att säga nej till sex eller barnafödande.

Från och med 1 juli 2014 skärptes skyddet mot tvångsäktenskap och barnäktenskap och två nya brott infördes i brottsbalken; äktenskapstvång och vilseledande till tvångsäktenskapsresa. Vidare avskaffas möjligheten för barn att få dispens att gifta sig och det är numera 18 år som är lägsta ålder att ingå äktenskap i Sverige. Dock finns ett okänt antal barn som lever som gifta, i ett juridiskt giltigt svenskt eller utländskt äktenskap, eller i en äktenskapsliknande förbindelse som av dess omgivning ses som ett äktenskap.

Om du lever i ett påtvingat äktenskap eller riskerar att behöva gifta dig trots att du inte vill det kan du vända dig till socialtjänsten i din kommun eller exempelvis ta kontakt med en kvinnojour för information, råd och stöd. Om du är ung kan också vända dig till BRIS, RFSL eller en tjejjour. Du kan även prata med någon annan vuxen som du har förtroende för.