Dina rättigheter som våldutsatt

Om du har utsatts för brott har både du och dina närstående rätt att få stöd och hjälp av Socialnämnden. I samband med detta ska särskild hänsyn tas till att kvinnor som varit utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående kan behöva få stöd och hjälp för att förändra sin situation. Socialnämnden ansvarar även för att barn som utsatts för våld, samt barnets närstående, får stöd och hjälp. Det kan handla om barn som upplevt våld eller andra övergrepp av eller mot närstående. Socialnämndens ansvar inbegriper alla personer, oavsett kön eller könsidentitet, som utsatts för våld samt våldsutövare.

När vi talar om Socialnämnden avser vi den del av kommunen som har ansvar för kommunens uppgifter enligt Socialtjänstlagen. I en del kommuner har nämnden ett annat namn men det finns alltid en nämnd med samma ansvar. Det är socialtjänsten som utövar det ansvar som Socialnämnden har. I Socialstyrelsens allmänna råd och föreskrifter Våld – Handbok om socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära relationer kan du läsa mer om samhällets skyldigheter och möjligheter att ge stöd och hjälp. I handboken kan du läsa om vilka rättigheter du och dina barn har, hur olika myndighetsutredningar går till och vilka regler som gäller. Det kan vara en fördel att ha kunskap om myndigheters arbete och dina rättigheter inför ett besök eller kontakt. Socialnämnden är skyldig att utreda dina och dina barns behov av stöd och hjälp så att ni inte behöver utsättas för hot eller våld. Du behöver inte göra någon polisanmälan för att få stöd och hjälp. Om du har utsatts för våld är det din egen upplevelse av utsatthet som ska ligga till grund för Socialnämndens stöd. När det gäller barn så ska bedömningen grundas på om det finns risk för att barnet kan komma att utsättas. Det behöver inte ha konstaterats eller bevisats att barnet varit utsatt för våld eller andra övergrepp. Socialnämnden kan hjälpa dig med skydd om du inte kan bo kvar på grund av hot eller våld. Du har rätt att få hjälp med att komma till en kvinnojour eller annat tillfälligt boende. Du kan även ha rätt att få ekonomiskt stöd för exempelvis extra utgifter som beror på din våldsutsatthet, eller hjälp med ett nytt permanent boende. Socialnämnden ska informera dig om vilka rättigheter du har som brottsutsatt och erbjuda dig, eller hjälpa dig vidare till, annan verksamhet som kan erbjuda dig stöd som samtalsstöd och föräldrastöd. Socialnämnden ansvarar även för att skydda barn från våld och andra övergrepp samt ge barn som upplevt våld adekvat stöd och hjälp.

Om du inte vill eller kan vända dig till socialtjänsten kan du exempelvis vända dig till en kvinnojour för att få råd och stöd kring din situation. Du kan hitta de flesta kvinnojourer via Roks eller Unizon. Du kan även, dygnet runt, ringa Kvinnofridslinjen för stöd, råd och information.