Hur vanligt är mäns våld mot kvinnor?

Mäns våld mot kvinnor definieras av Världshälsoorganisationen (WHO) som ett utbrett folkhälsoproblem och en kränkning av de mänskliga rättigheterna. Ett ökande antal studier, från bland annat WHO och Världsbanken, bekräftar att fysiskt, sexuellt och psykiskt våld mot kvinnor och flickor utgör en av de stora globala hälsofarorna för kvinnor med bland annat depression, posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) och ökad dödlighet som följd. En översikt av undersökningar från flera västländer visade att 25–30 procent av alla kvinnor någon gång har utsatts för våld från en partner och att 2–12 procent drabbas årligen.

Världshälsoorganisationen, WHO, uppskattar i en rapport från 2005 att mellan 30 och 60 procent av alla kvinnor någon gång under sin livstid har utsatts för fysiska och/eller sexuella övergrepp. I en sammanställning av forskning från 2013 uppskattar organisationen att 35 procent av världens kvinnor har utsatts för fysiskt eller sexuellt våld av en partner och/eller sexuellt våld av en annan person än en partner. Enligt WHO har 20 procent av alla kvinnor och 5-10 procent av alla män världen över utsatts för sexuella övergrepp som barn.

Socialstyrelsen uppskattar att minst 75 000 kvinnor i Sverige utsätts för någon form av partnervåld varje år. Svenska studier av mäns våld mot en kvinnlig partner visar att 1-3 procent av alla kvinnor varit utsatta för fysiskt våld av sin nuvarande eller tidigare partner under det senaste året. Om även psykiskt och sexuellt våld räknas in blir antalet utsatta kvinnor per år högre.

Slagen DamSlagen dam är den första större nationella undersökningen, publicerad 2001, som genomförts i Sverige med syfte att studera omfattningen av mäns våld mot kvinnor. En omfattande enkät, med 350 frågor, skickades till 10 000 kvinnor i Sverige. Svarsfrekvensen var 70 procent. Studien visar på en hög livstidsprevalens för våld mot kvinnor. Med livstidsprevalens avses andelen som har utsatts för våld någon gång i livet efter att de fyllt 15 år.

Studien visade att 46 procent av kvinnorna någon gång utsatts för våld av någon man efter sin 15 års dag. Vidare visade undersökningen att 35 procent av kvinnorna utsatts för våld av en tidigare make eller sambo samt att 11 procent hade utsatts av våld från en nuvarande sambo eller make.

Av de 35 procent som utsatts för våld av en tidigare make eller sambo, hade 28 procent utsatts för fysiskt våld, 16 procent för sexuellt våld och 19 procent av hot. Var fjärde kvinna har blivit kallad för nedsättande saker av en tidigare make eller sambo. Det är lättare att se våldet när man tagit sig ur relationen, vilket kan vara en del i förklaringen till att kvinnor rapporterar mer om tidigare våldsutsatthet än pågående våldsutsatthet. Studien visar även att 30 procent av kvinnorna utsatts för våld av en man utanför en relation, varav hälften av våldet är sexuellt. 13 procent av kvinnorna i studien har utsatts för grovt sexuellt våld av en man, utanför en relation.

Senare undersökningar, i Sverige och internationellt visar på liknande siffror som ”Slagen Dam”. Världshälsoorganisationen, WHO, uppskattar i en rapport från 2005 att mellan 30 och 60 procent av alla kvinnor någon gång under sin livstid har utsatts för fysiska och/eller sexuella övergrepp. 2014 publicerades den mest omfattande studien på EU-nivå hittills om kvinnors upplevelser av våld. 42 000 kvinnor från 28 länder i Europa har intervjuats ”ansikte mot ansikte”. Rapporten visar att 33 procent av kvinnorna i Europa har upplevt fysiskt och/eller sexuellt våld efter 15 års ålder. Det motsvarar 62 miljoner kvinnor.

Bild_VÅLD OCH HÄLSA

”Våld och Hälsa – En befolkningsundersökning om kvinnors och mäns våldsutsatthet samt koppling till hälsa” visar att var femte vuxen kvinna i Sverige har någon gång i livet utsatts för allvarligt sexuellt våld.

I undersökningen definieras allvarligt våld på följande vis:

”Att man som barn har blivit påtvingad samlag (eller försök) någon gång och/eller blivit utsatt för annat sexuellt övergrepp vid upprepade tillfällen och/eller ibland/ofta blivit slagen med knytnäve, skadad med vapen eller liknande, och/eller ofta blivit utsatt för annat fysiskt våld och/eller ofta blivit hotad med fysiskt våld och/eller ofta blivit kränkt, mobbad etc. och/eller vid upprepade tillfällen ha sett eller hört våld mellan föräldrarna. Att man som vuxen någon gång har blivit påtvingad samlag eller liknade (inklusive försök)och/eller har blivit slagen med knytnäve/föremål/sparkad eller utsatt för våld med vapen och/eller att man blivit systematiskt och upprepat utsatt för psykiskt våld.”

Två procent av kvinnorna och en halv procent av männen hade före 18 års ålder blivit utsatta för någon form av sexuellt övergrepp (inkluderar även att bli smekt på ett sexuellt sätt eller liknande) av sin pappa, styvpappa eller mammas sambo/särbo.

Drygt en av tio kvinnor och en av hundra män hade efter sin 18-årsdag utsatts för allvarligare sexuellt våld i bemärkelsen med fysiskt våld eller hot om fysiskt våld, påtvingat samlag eller liknande, inklusive försök och inklusive sexuellt övergrepp då den utsatta befunnit sig i ett tillstånd utan möjlighet att försvara sig.

Bild_VÅLDSAMT LIKA OCH OLIKA

Studien ”Våldsamt lika och olika – Om våld i samkönade relationer” visar att en fjärdedel av de tillfrågade personerna hade utsatts för någon form av psykologiskt, sexuellt eller fysiskt våld i en nuvarande eller tidigare parrelation. Allt rapporterat våld i studien har dock inte utövats i en samkönad relation, då studien även innefattar rapporterat våld i tidigare relationer som inte varit samkönade.

I en enkätstudie som gjordes med gymnasieungdomar 2009 framkom det att 58 procent av flickorna och 15 procent av pojkarna hade utsatts för någon typ av sexuell kränkning (till exempel tafsning, sexuellt betonad och ovälkommen beröring eller kränkningar verbalt, på nätet). I samma studie uppgav 13,5 procent av flickorna och 5,5 procent av pojkarna att de utsatts för grova övergrepp, ofta vid upprepade tillfällen. 10 procent av all barn i Sverige har upplevt våld utövat av eller mot närstående i hemmet. 5 procent upplever våld i hemmet ofta. Cirka hälften av dem utvecklar allvarliga bestående men (Kommittén mot barnmisshandel SOU 2001:72/ATV Norge). Många barn som upplever våld mot en vuxen i hemmet, blir även själva utsatta för direkt våld, andra övergrepp eller omsorgssvikt.

En grov skattning enligt BRÅ är att enbart 20-25 procent av våldsbrott mot kvinnor polisanmäls. Underrapporteringen är större för våld i nära relationer och i privata miljöer utan insyn. Underrapporteringen är också större för brott som upplevs som särskilt skamliga så som våld i en nära relation, sexualbrott och barnmisshandel.