Dina rättigheter som våldsutsatt

Den som utsatts för brott, samt dennes närstående, har rätt att få stöd och hjälp av Socialnämnden. Socialnämnden ska särskilt beakta att kvinnor som varit utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation. Socialnämnden ansvarar även för att barn som utsatts för våld, samt barnets närstående, får stöd och hjälp. Detta inkluderar barn som upplevt våld eller andra övergrepp av eller mot närstående. Socialnämndens ansvar inbegriper alla personer, oavsett kön eller könsidentitet, som utsatts för våld samt våldsutövare.

Socialnämnden: avser den del av kommunen som har ansvar för kommunens uppgifter enligt Socialtjänstlagen.
I en del kommunen har nämnden ett annat namn men det finns alltid en nämnd med samma ansvar.
Det är socialtjänsten som utövar det ansvar som Socialnämnden har.

I Socialstyrelsens allmänna råd och föreskrifter ”Våld – Handbok om socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära relationer” kan du läsa mer om samhällets skyldigheter och möjligheter att ge stöd och hjälp. I handboken kan du läsa om vilka rättigheter du och dina barn har, hur olika myndighetsutredningar går till och vilka regler som gäller. Det kan vara en fördel att ha kunskap om myndigheters arbete och dina rättigheter inför ett besök eller kontakt.

Socialnämnden är skyldig att utreda dina och dina barns behov av stöd och hjälp för att inte utsättas för hot eller våld. Du behöver inte göra någon polisanmälan för att få stöd och hjälp. Det är den våldsutsattes egen upplevelse av utsatthet som ska ligga till grund för Socialnämndens stöd. När det gäller barn så är det huruvida det finns risk för att barnet kan komma att utsättas som ska bedömas. Utsatthet för våld eller andra övergrepp behöver således inte vara konstaterad eller bevisad. Socialnämnden kan hjälpa dig med skydd om du inte kan bo kvar på grund av hot eller våld. Du har rätt att få hjälp med att komma till en kvinnojour eller annat tillfälligt boende. Du kan även ha rätt att få ekonomiskt stöd för exempelvis extra utgifter som beror på din våldsutsatthet, eller hjälp med ett nytt permanent boende. Socialnämnden ska ge dig information om vilka rättigheter du har som brottsutsatt samt erbjuda dig, eller hjälpa dig vidare, till annan verksamhet som kan erbjuda dig stöd som exempelvis samtalsstöd och föräldrastöd. Socialnämnden ansvarar även för att skydda barn från våld och andra övergrepp samt ge barn som upplevt våld adekvat stöd och hjälp.

Om du inte vill eller kan vända dig till socialtjänsten kan du exempelvis vända dig till en kvinnojour för råd och stöd kring din situation. Du kan hitta de flesta kvinnojourer via Roks eller Unizon. Du kan även, dygnet runt, ringa Kvinnofridslinjen för stöd, råd och information.