Bodelning vid skilsmässa eller separation

Bodelningen går annorlunda till om du och din partner är gifta eller om ni har ett samboförhållande. Läs nedan i avsnittet om bodelning vid äktenskap eller samboförhållande.

ATT BODELA OM DU ÄR GIFT
Skilsmässa – hur gör man?
När två personer som är gifta inte längre vill vara det kan en eller båda makarna ansöka om äktenskapsskillnad hos tingsrätten, man behöver aldrig ange varför man vill skilja sig. Finns det barn under 16 år som bor hemma får makarna automatiskt en betänketid på minst 6 månader innan tingsrätten kan meddela dom i äktenskapsskillnad. Detsamma gäller om endast en av parterna vill skiljas.

Vad är giftorättsgods?
När två personer ingår äktenskap innebär detta som huvudregel att den egendom som makarna äger blir giftorättsgods. Undantaget är att egendom som enligt äktenskapsförord, gåva eller arv är enskild egendom. Under äktenskapet har giftorättsgods dock ingen större betydelse då vardera maken äger och förvaltar sin egen egendom och ansvarar för sina egna skulder.

Vid en bodelning vid skilsmässa aktualiseras dock den rätt som makarna har till varandras egendom, alltså till den egendom som är giftorättsgods. En make har vid bodelning rätt till hälften av den andre makens giftorättsgods, efter avräkning för skulder.

När gör man en bodelning?
En bodelning mellan makar blir aktuell vid tre olika tillfällen:

  1. Vid äktenskapsskillnad (skilsmässa)
  2. Vid den ena makens död och
  3. Om makarna under äktenskapet fördelar eller förändrar egendomsförhållandena genom avtal

Är man inte överens vid dessa tillfällen om hur tillgångarna ska fördelas kan man ansöka hos tingsrätten för att få en bodelningsförrättare som betalas av båda parter gemensamt. Begäran om bodelning vid äktenskapsskillnad måste inte göras inom en viss tidsfrist, men om en make väntar alltför lång tid (10-20 år) utan godtagbara skäl kan detta ändå leda till att rätten går förlorad.

Övertaganderätt av bostad
Vid bodelning av giftorättsgods/samboegendom ska den som bäst behöver gemensamma bostaden ha rätt att få denna egendom i avräkning på sin lott.

Gemensam bostad som är enskild egendom ska inte ingå i bodelningen. I vissa fall kan dock den make/sambo som inte äger bostaden ändå få rätt att bo kvar i den. För övertaganderätt av en bostad som inte är giftorättsgods/samboegendom krävs dels att personen visar att han eller hon behöver den bäst. Om man inte har haft barn tillsammans krävs starka skäl för att ett övertagande skall gå igenom.

Eftersom värdet av bostaden inte skall ingå i bodelningen måste den som visat sig ha bättre rätt till bostaden lösa ut den andra. Det kan göras genom att avstå från egendom i bodelningen eller med pengar.

Kontakta en jurist för att få mer information kring er bodelning. Du kan även kontakta Adas juridikjour för inledande rådgiving.

ATT BODELA OM DU ÄR SAMBO
När är man sambo i lagens mening?
I Sambolagen finns bestämmelser som reglerar situationer under ett pågående samboförhållande, efter en separation eller vid ena sambons död. Sambolagen kan vara till hjälp i vissa fall men om man är överens om exempelvis hur egendom skall fördelas vid en separation krävs inte att man använder sig av lagen utan kan då t.ex. skriva ett eget samboavtal. För att omfattas av sambolagens regler måste de som bor ihop ha ett gemensamt hushåll och leva i ett parförhållande. Lagen omfattar därmed inte två kompisar eller syskon som bor tillsammans. Vid bedömningen om två personer är sambor enligt sambolagen ser man på saker som hur länge personerna bott ihop och ett riktmärke är att man skall ha bott ihop i minst sex månader. Något annat som talar för att man är i ett samboförhållande är att man är skriven på samma adress. Om man bor tillsammans med ett gemensamt barn kan man utgå från att relationen definieras som ett samboförhållande.

När upphör ett samboförhållande?
Ett samboförhållande kan upphöra på olika sätt. De olika fall som tas upp i Sambolagen är:

  1. att samborna gifter sig
  2. att en av samborna dör eller
  3. att samborna flyttar isär

Bodelning – när och hur?
När samborna separerar har varje sambo en självständig rätt att begära bodelning och den andra sambon har en skyldighet att medverka. Man kan begära bodelning genom att säga till den andra sambon att man vill ha bodelning. Om man inte kommer överens finns möjligheten, för varje sambo, att begära att tingsrätten förordnar om en bodelningsförrättare. Bodelningsförrättaren har i uppgift att fördela samboegendomen mellan samborna. En sambo måste begära bodelning inom ett år efter det att samboförhållandet upphört och om bodelning sker på grund av att den ena sambon har avlidit måste bodelning begäras senast vid bouppteckningen. Efter denna tidsfrist gäller inte sambolagens regler om bodelning längre.

Hur delas egendomen upp vid en separation?
Även sambor kan vid en separation begära s.k. bodelning, men det finns då vissa skillnader i bodelningsreglerna beroende på om man är makar eller sambor. En skillnad är att det för sambor finns fler begränsningar i vilken egendom som skall ingå i en bodelning.

Vilken egendom som skall ingå i en bodelning för sambor beror dels på NÄR egendomen är köpt och dels på vilken TYP av egendom det handlar om. Endast egendom som enligt detta definieras som samboegendom ingår i en bodelning. Annan egendom ingår inte i bodelningen. Att egendom inte ingår i bodelningen får som följd att värdet av egendomen inte delas upp mellan samborna utan att den sambo som äger egendomen ensam får behålla den.

Som sambo kan du ha övertaganderätt av den gemensamma bostaden. Läs mer om det ovan under rubriken Övertaganderätt av bostad.

Kontakta en jurist för att få mer information kring er bodelning. Du kan även kontakta Adas juridikjour för inledande rådgiving.