Är du utsatt för våld?

Lever du i en relation där du upplever att din partner kontrollerar dig? Anpassar du dig och ditt beteende för att din partner inte ska bli arg? Säger din partner nedsättande ord till dig eller om dig? Har din partner hotat dig, knuffat dig eller slagit dig? Våld i en nära relation innebär ett systematiskt bruk av olika former av våld, såsom psykiskt, fysiskt och sexuellt samt även ekonomiskt och materiellt våld. Syftet med att använda våld i en relation är att utöva makt och kontroll över sin partner.

Våld som utövas i en relation börjar ofta subtilt och brukar öka gradvis. Det är vanligt att den som utövar våldet växlar mellan att vara kärleksfull och snäll och att vara kritisk, kontrollerande och aggressiv. Den succesiva upptrappningen av våldet, tillsammans med förövarens växling mellan våld och värme, kan göra det svårt att se våldet och bryta relationen. Ett beteende som varit omöjligt att acceptera i början av relationen kan efter en tid uppfattas som normalt och vara en del av vardagen. Våldets normaliseringsprocess är ett begrepp som används för att beskriva hur våld kan bli ett normalt inslag i en relation.

Våld i nära relationer innefattar även våld som utövas av andra närstående personer än en partner, såsom exempelvis föräldrar, barn eller syskon. Hedersrelaterat våld ingår också i begreppet våld i nära relationer. Våld i nära relationer utövas oftast av en man mot en kvinna, men våld förekommer även i samkönade relationer och våld kan även utövas av kvinnor. Barn som upplever våld av eller mot närstående är brottsoffer och har rätt till samma stöd och skydd som vuxna som utsätts för våld.

Mäns våld mot kvinnor förekommer också utanför nära relationer. Kvinnor och tjejer utsätts för våld av vänner och bekanta såväl som av okända män och pojkar. Exempel på sådant våld kan vara sexuella trakasserier, våldtäkt, grooming eller prostitution. Forskning och undersökningar visar att mäns våld mot kvinnor är vanligt och medför omfattande ohälsa hos tjejer och kvinnor.

Du har rätt att få hjälp
Om du är utsatt för våld har du rätt att få hjälp. Socialtjänsten har ansvar att för att ge stöd och skydd till alla personer som utsätts för våld av närstående. Du kan kontakta Socialtjänsten eller, om du är i brådskande behov av hjälp utanför kontorstid, Socialjouren i den kommun du befinner dig i. Du kan också vända dig till en kvinnojour för att få stöd, råd och information kring din situation. Du hittar kontaktuppgifter till de flesta kvinnojourer i Sverige på www.roks.se eller www.unizon.se. Du kan också vända dig till RFSL:s brottsofferjour. Kvinnofridslinjen vänder sig till alla personer som utsatts för våld och du kan ringa dygnet runt.

Alla former av våld, såväl fysiskt, psykiskt som sexuellt, är ett brott som du kan anmäla till polisen. Om du befinner dig i en akut situation ska du ringa 112!